Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A.

Z pasją tworzymy jakość


Zasady przetwarzania danych osobowych przez Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A.

ul. Przasnyska 89
06-200 Maków Mazowiecki administratora danych osobowych.

1)   Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków Mazowiecki przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

2)   Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.

3)   Dane osobowe zbierane przez Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. są wykorzystywane w następujących celach:

a)   wykonywania zawartych umów;
b)   podejmowania działań przed zawarciem umowy;
c)    wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
d)   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:

- utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
- oferowania swoich usług i produktów;
- wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
- zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
- ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
- tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

4)   Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

5)   Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

a)   z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A.);
b)   ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
c)    ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

6)   W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

7)   Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8)   Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a)   podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
b)   podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
c)    podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
d)   podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
e)   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
f)    podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;
g)   innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

9)   Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.